DATOS DE CONTACTO

Praza de Galicia 1, 15300 Betanzos, A Coruña.

Cita previa: Concelleiro Diego Fernández López.
t. 981 77 00 11 c. [email protected]
Fax +34 981 77 65 29
Lu,Ma,Mé,Xo,Ve 9:00 am – 2:00 pm

URBANISMO E CATASTRO

Punto de Información Catastral, Oficina Municipal de Rehabilitación e Planeamento Urbanístico.

INFRAESTRUCTURAS E CONTRATACIÓN

Redacción de proxectos, contratación de obras, servizos e subministros; e xestións do Perfil do Contratante.

OFICINA DE REHABILITACIÓN

Rehabilitación do patrimonio construído e a mellora da calidade das condicións de vida da cidadanía.

OFICINA DE REHABILITACIÓN

Consulte toda a información relativa a axudas para a rehabilitación das edificacións do Concello de Betanzos:

OFICINA TÉCNICA


A Oficina Técnica de Rehabilitación do Concello de Betanzos informa, asesora e xestiona a tramitación de axudas, aos particulares que deciden rehabilitar as súas vivendas, de acordo co que establece o Plan Estatal de Vivenda vixente.

O equipo da Oficina é un apoio en todo o proceso de rehabilitación, pola capacidade técnica e a proximidade á cidadanía e residentes.

Xestións que leva a cabo:

 • Asesora e informa ao público das actuacións que contempla o Plan de Vivenda que esté vixente.
 • Tramita os expedientes e realiza o seguimento técnico de obras do Plan de Vivenda.
 • Realiza as visitas técnicas necesarias das actuacións de rehabilitación con axudas autonómicas ou estatais.
 • Supervisa os orzamentos.
 • Colabora e coordina as accións e programas que desenvolve a Oficina cos departamentos municipais implicados.
 • Informa doutras actuacións subvencionables.

Contacto:

Cita Previa de atención ao público mércores de 10:00 h a 13:30 h.

 • Enderezo: Praza da Constitución s/n (Casa Consistorial) 15300 – Betanzos
 • Tél.: 981 773690
 • Fax: 981 774285
 • e-mail:[email protected]

PLAN ESTATAL 2018-2021

O Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, está regulado no Real decreto 106/2018, do 9 de marzo.

As axudas previstas neste Plan consisten en subsidiacións de préstamos convidos e subvencións orientadas a fomentar as actuacións que se enmarquen nalgún dos seguintes programas en que se estrutura o Plan, sempre que se cumpran os requisitos que se esixan e dentro das disponibilidades presupuestarias existentes:

 1. Programa de subsidiación de préstamos convidos.
 2. Programa de axuda ao aluguer de vivenda.
 3. Programa de axuda ás persoas en situación de desahucio ou lanzamento da sua vivenda habitual.
 4. Programa de fomento do parque de vivenda en aluguer.
 5. Programa de fomento e mellora da eficiencia enerxética e sostenibilidade nas vivendas.
 6. Programa de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización y accesibilidade nas vivendas.
 7. Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural.
  • Ver pestaña Axudas na ARI de Betanzos
 8. Programa de axuda a os xóvenes.
 9. Programa de fomento das vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade.

PLAN AUTONÓMICO REHAVITA 2015-2020

Plan Galego de Rehabilitación, Aluguer e Mellora de Acceso á Vivenda 2015-2020 (Plan REHAVITA)

            Acceso Plan Vivenda Galego

O Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda é o primeiro que elabora íntegramente a Xunta de Galicia e nace co obxectivo principal de crear liñas de axudas que faciliten o acceso á vivenda ás persoas que máis o necesitan e previr a exclusión residencial.

O Plan rehaVita, que se porá en marcha de xeito inmediato, articúlase arredor de catro eixos que se desenvolven a través de programas de actuación. Estes eixos son:

 1. Acceso á vivenda, que se desenvolverá a través dos seguintes programas:
 2. Rehabilitación de vivendas e renovación urbana, conta cos seguintes programas de actuación:
  • Programa 1. A rehabilitación illada.
  • Programa 2. Rehabilitación directa polo IGVS.
  • Programa 3. Áreas de Rehabilitación Integral.
  • Programa 4. Outras actuacións de Rehabiltación.
 3. Prevención da exclusión residencial, cos seguintes programas:
  • Programa 1. Vivenda de inserción
  • Programa 2. Realoxamento de afectados por execucións hipotecarias
  • Programa 3. Programa de apoio a situacións de emerxencia residencial
 4. Outras medidas en materia de vivenda.

AXUDAS NA ARI DE BETANZOS

O Casco Histórico de Betanzos declarouse Área de Rehabilitación Integral (ARI) no ano 2.002, para favorecer a rehabilitación e poder obter as axudas económicas que establece o Plan Estatal de Vivenda.

A ARI comprende a totalidade do ámbito do barrio histórico declarado Conxunto Histórico Artístico o 31 de decembro de 1970 e a sua zona de protección (o barrio da Ribera), e os barrios antigos da Magdalena e Nosa Señora dos Remedios.

A finalidade destas axudas é a de potenciar o uso residencial e asegurar a diversidade social e o realoxamento, se é o caso, da poboación existente, con suxeición ás normas do plan urbanístico vixente e ás disposicións sobre eliminación de barreiras arquitectónicas, promoción da accesibilidade e mellora da eficiencia enerxética dos edificios.

CONVOCATORIAS

FASE 11

Resolución do 3 de agosto de 2018 polo que se regula o procedemento para a participación no programa de fomento da rexeneración e  renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018-2021, se abre o prazo de presentación de solicitudes e de establecen as bases reguladoras das axudas previstas para este programa.

Acordo da comisión bilateral celebrada o 26 de outubro de 2018, relativo á área de rexeneración e renovación urbana conxunto histórico de Betanzos e a súa zona de protección en Betanzos (A Coruña). Comunidade Autónoma de Galicia. Plan Estatal de Vivenda 2018-2021. Anualidade 2018.

FASE 11 1ª Convocatoria PECHADA

FASE 12      Convocatoria PECHADA

Resolución do 19 de xuño de 2020 pola que se regula o procedemento para participar no programa de fomento da rexeneracióne renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018-2021, se establecen as bases reguladoras das axudas previstas para este programa e se abre o prazo de participación para a anualidade 2020 (código de procedemento VI408K).

Acordo da comisión bilateral celebrada o 29 de outubro de 2020, relativo á área de rexeneración e renovación urbana conxunto histórico de Betanzos e a súa zona de protección, 12ª fase (A Coruña). Comunidade Autónoma de Galicia. Plan Estatal de Vivenda 2018-2021. Anualidade 2020.

Convocatoria e bases reguladoras das axudas á rehabilitación de edificios e vivendas no ámbito da área de rehabilitación do casco histórico de Betanzos, a súa zona de protección -Barrio de Ribeira-  e os Barrios da Nosa Señora do Camiño e da Magdalena. (B.O.P. Nº 37 do xoves  25 de febreiro de 2021)

Extracto de resolución de Alcaldía nº 239/2021 pola que se aproba a convocatoria e bases reguladoras das axudas á rehabilitación de edificios e vivendas no ámbito da área de rehabilitación do casco histórico de Betanzos, a súa zona de protección -Barrio da Ribeira- e os Barrios da Nosa Señora do Camiño e da Magdalena. (B.O.P. Nº 40 do martes 2 de marzo de 2021)

PRAZO PARA SOLICITAR AS SUBVENCIÓNS E ANEXOS:

O xoves 25/02/2021 publicáronse no BOP núm. 37 as bases reguladoras e convocatoria pública para solicitar subvencións nas áreas de rehabilitación. O día 02/03/2021 publícase no BOP núm. 40 da Coruña o extracto da convocatoria.

Prazo de solicitude: 2 meses a partir do día seguinte ao da publicación no BOP do extracto da convocatoria, e dicir ata o día 3 de maio de 2021.

Como trámite previo á solicitude de subvención, realizarase a visita previa de inspección, a cal levará a cabo a Oficina Técnica de Rehabilitación do Concello, co fin de comprobar o estado do inmoble e asesorar sobre as posibilidades de mellora e rehabilitación.

Anexo Solicitudes:

BONIFICACIONES EN ORDENANZAS FISCALES

Bonificaciones nas ordenanzas fiscales do Concello de Betanzos:

ARI DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO

https://ari-igvs.xunta.gal/gl/ari-dos-caminhos-de-santiago#containerDeclaracion

2020. Resolución de convocatoria  (DOG Núm. 38 Miércoles, 26 de febrero de 2020)

Bases reguladoras del ARI de los Caminos de Santiago (DOG Núm. 124 Martes, 2 de julio de 2019)

Declaración del ARI de los Caminos de Santiago

Más información:

A CORUÑA 981 294 872 / 981 151 464

[email protected]

COMPRA DE INMOBLES POLO INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA

CONVOCATORIA PECHADA

PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL

Os Puntos de Información Catastral son oficinas autorizadas pola Dirección Xeral do Catastro en distintas Organizacións Públicas e Institucións, fundamentalmente en Concellos, onde os cidadáns poden acceder á información catastral. De acordo co Convenio subscrito coa Dirección Xeral do Catastro, o Concello de Betanzos ofrece á cidadanía este servizo nas oficinas municipais.

Servizos ofertados:

 • Información de carácter xeral e particular de inmobles.
 • Asesoramento sobre obrigacións co Catastro.
 • Notificación por comparecencia en procedementos catastrais.
 • Servizo de consulta libre e certificación de datos catastrais non protexidos e de cartografía dixital.
 • Servizo de consulta e certificación electrónica para os titulares catastrais de datos catastrais protexidos, relativo aos inmobles da súa titularidade.
 • Servizo de certificación negativa de bens inmobles ou da circunstancia de non figurar como titular catastral, relativa ao propio solicitante.

Tratándose de datos catastrais protexidos, a normativa sobre os Puntos de Información Catastral unicamente permite o acceso a estes servizos a quen figura inscrito no Catastro como titular catastral, o seu representante ou persoa autorizada por el. Por tanto, a falta de coincidencia entre o NIF de quen figure como titular catastral e o do solicitante, actúe por si ou por representación, determina que non poida ser atendida a solicitude, sendo nestes casos precisa a intervención da Xerencia do Catastro, á que o interesado debe desprazarse ou ben dirixir un escrito describindo a situación particular que impide o acceso aos datos catastrais protexidos e solicitando a corrección dos datos que se consideren erróneos. Tampouco poderán atenderse no Punto de Información Catastral as solicitudes de quen se ampare nalgún dos supostos de interese lexítimo e directo establecidos no artigo 53 do Texto Refundido da Lei do Catastro Inmobiliario.

Nos supostos en que se actúe como representante ou autorizado do titular catastral deberase achegar a correspondente documentación acreditativa:

Dirección:

(P.I.C.) Praza de Galicia, 1, 15300 Betanzos

Horario atención ao público:

 • Persoal administrativo: de 8:00 a 14:00 horas e de luns a venres
 • Arquitecta municipal: Mércores e venres de 09.30-13.30
 • Arquitecta técnica municipal: Martes e xoves de 09.30-13.30

Datos contacto:

 • Teléfono: 981 776 528
 • Fax: 981776529