DATOS DE CONTACTO

Praza da Constitución, 1, 15300 Betanzos, A Coruña.
Lu,Ma,Mé,Xo,Ve 9:00 am – 2:00 pm

SERVIZOS

O Concello de Betanzos dispón dun Servizo de Normalización Lingüística como ferramenta indispensable no proceso de normalización da lingua galega a nivel municipal. Este Servizo nace coa vontade de resolver todas as necesidades que no Concello existan sobre a nosa lingua, alén de contribuír á extensión do seu uso social e á recuperación de espazos, velando para que o galego sexa a lingua normal de comunicación a todos os niveis. Os seus obxectivos principais son incrementar o uso social da lingua, contribuír á galeguización da Administración local e mellorar a calidade das producións lingüísticas.

  • Asesorar á administración municipal en todo o relacionado coa política lingüística.

  • Facer seguimento do cumprimento da lexislación en materia lingüística por parte da institución.

  • Informar sobre a conveniencia, oportunidade, método, etc., de incorporar accións con obxectivos normalizadores en programas ou accións do Concello de índole diversa, e colaborar na súa especificación, deseño e materialización.

  • Emitir informes sobre a oportunidade, conveniencia de accións do Concello con respecto ao fomento do uso e prestixio da lingua galega.

  • Colaborar coa administración para determinar os perfís lingüísticos necesarios en cada un dos postos de traballo e colaborar nas probas e procesos selectivos para que se avalíen convenientemente os coñecementos lingüísticos por parte dos/as aspirantes.

ASESORAMIENTO

O Servizo de Normalización Lingüística traballa para mellorar o uso da lingua galega na Administración local e tamén entre a súa cidadanía. O seu obxectivo principal é normalizar e incrementar o uso da lingua.

FORMACIÓN

Unha das funcións do Servizo de Normalización Lingüística é ofrecer información sobre a realización de cursos de lingua galega para a poboación en xeral, nomeadamente dos cursos preparatorios para as probas Celga.

DINAMIZACIÓN

O Servizo de Normalización Lingüística desde hai varios anos diferentes actividades de dinamización e normalización lingüística encamiñadas a promover o uso e extensión da lingua galega a todos os ámbitos da sociedade.

LEXISLACIÓN

O Boletín Oficial da Provincia da Coruña do 21 de decembro de 2016, n.º 240 publicou a aprobación definitiva da Ordenanza para o impulso da lingua galega no Concello de Betanzos.
A ordenanza declara o galego como idioma oficial do Concello; idioma que empregará “en todas as súas accións, nas súas actuacións administrativas, na documentación, na comunicación social, e nas relacións coas cidadás, cos cidadáns e con todas as entidades situadas en Galicia e con aqueloutras que admitan o galego para as actuacións administrativas”.

A Lei 3/1983 de normalización lingüística foi aprobada por unanimidade no Parlamento o 15 de xuño de 1983. Este texto vén a encadrarse na protección das linguas “rexionais” recollida na Constitución de 1978, máxima norma do Estado español, e no capítulo de lingua dentro do Estatuto de 1981. Así, a Lei de normalización lingüística garante e regula os dereitos lingüísticos da cidadanía galega, especialmente os referidos aos ámbitos da administración, da educación e dos medios de comunicación.

A Lei 5/1988 do uso do galego como lingua oficial polas entidades locais foi aprobada polo Parlamento galego no ano 1988. Esta lei recolle a necesidade de a Administración local desempeñar un papel activo no impulso da lingua galega co obxectivo de normalizar a súa situación.

A Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias é un tratado asinado no ano 1992 no Consello de Europa. Ten como obxectivo promover e protexer as linguas as linguas rexionais e minoritarias históricas da Europa, así como as linguas oficias sen territorio e as linguas oficiais menos utilizadas.

RECURSOS DA LINGUA

Ortogal: corrector lingüístico en galego da Universidade de Vigo.
OpenTrad: tradutor lingüístico de galego a español, inglés e portugués; e á inversa.
Gaio: tradutor automático de galego a castelán, portugués e inglés da Xunta de Galicia.
Dicionario da RAG: dicionario de referencia para a lingua galega da Real Academia Galega.
Dicionário Estraviz: dicionario de grande repertorio con dobre posibilidade gráfica (galego internacional e galego ILG-RAG).
Digalego: dicionario completo da Xunta de Galicia con etimoloxías, equivalencias idiomáticas, conxugacións, sinónimos e antónimos
Dicionario de dicionarios: dicionario histórico da lingua galega do Instituto da Lingua Galega.
Dicionario de pronuncia: dicionario que recolle as pronuncias correctas de cada palabra do Instituto da Lingua Galega.