Descrición

13-06-2022 Modificación da ordenanza fiscal n.º 3, reguladora da taxa polos servizos do cemiterio municipal. VER

13-06-2022 Modificación da ordenanza fiscal n.º 6, reguladora da taxa pola intervención municipal nas comunicacións previas e no outorgamento de licencias urbanísticas. VER

13-06-2022 Modificación da ordenanza fiscal nº 17.- reguladora da taxa por retirada e custodia de vehículos. VER