Sesión ordinaria do pleno da corporación do 30-10-2018