Sesión ordinaria do pleno da corporación do 27-11-2018