Descrición

01-08-2023 Bases para a convocatoria de axudas a través de incentivos á contratación temporal por conta allea a favor dos alumnos
traballadores do obradoiro dual de emprego, “Empregabilidade na Dependencia”. VER