Descrición

07-02-2023 Anuncio aprobación inicial modificación ordenanza fiscal nº 27, reguladora do IIVTNU. VER