Descrición

25-08-2022 Modificación ordenanza fiscal nº 14 reguladora da taxa pola prestación de servizos nos museos e outras intalacións culturais do concello e aprobación da ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do servizo da escola infantil municipal Santiago de la Fuente do concello de Betanzos. VER

07-09-2022 Anuncio BOP. VER