Descrición

12-03-2020 Información sobre as medidas tomadas ante o COVID-19. VER

13-03-2020 Decreto de aprobación das medidas para adoptar nos centros de Traballo municipais con motivo do COVID-19. VER

13-03-2020 Bando municipal de información das medidas para adoptar nos centros de Traballo municipais e atención ao público con motivo do COVID-19. VER

15-03-2020 Comunicado oficial da alcaldesa, María Barral Varela. VER

15-03-2020 Decreto de aprobación das medidas para adoptar nas dependencias municipais con motivo do COVID-19.  VER

16-03-2020 Decreto de aprobación das medidas para adoptar nas dependencias Municipais con motivo do COVID-19 (quendas de persoal). VER

20-03-2020 Consorcio As Mariñas. Xestion de residuos domiciliarios durante estado de alarma COVID-19. VER

30-03-2020 Decreto de aprobación das medidas para adoptar nas dependencias Municipais con motivo do COVID-19 (servizos esenciais). VER

02-04-2020 Tramitación de certificados de empadroamento para solicitar a moratoria no pagamento de cotas hipotecarias de colectivos vulnerables. VER

 

Xunta de Galicia. Consellería de Sanidade. VER

12-03-2020 Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de marzo de 2020, polo que se adoptan as medidas preventivas en materia de saúde pública na Comunidade Autónoma de Galicia, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19. VER

12-03- 2020 Protocolo de actuación para o persoal empregado público da Administración da Xunta de Galicia en relación co coronavirus   COVID-19. VER

13-03-2020 Medidas preventivas no manexo de caso posible do COVID-19 en atención primaria. VER

13-03-2020 Acordo do Consello da Xunta de Galicia, polo que se declara a situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e se activa o Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego). VER

15-03-2020 Acordo do centro de coordinación operativa (CECOP), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19. VER

15-03-2020 Acordo do centro de coordinación operativa (CECOP) da situación de emerxencia sanitaria no territorio da comunidade autónoma de Galicia. VER

15-03-2020 Resumo das medidas acordadas polo CECOP (15 de marzo de 2020). VER

16-03-2020 Autotest para que a cidadanía poda consultar síntomas e resolver dubidas relacionadas con esta enfermidade. VER

16.03.2020 Residencias maiores e centros sociosanitarios -RECOMENDACIÓNS. VER
17-03-2020 Rexistro medidas adoptadas polos concellos. VER

20-03-2020 Contratación auxiliares de policía local. VER

22-03-2020 Acordo do centro de Coordinación Operativa (CECOP). VER

24-03-2020 Venda de produtos agrogandeiros nos mercados. VER

26.03.2020 Medidas preventivas en sanidade mortuoria – DOG. VER
27.03.2020 Vixencia das medidas preventivas adoptadas na CCAA de Galicia – DOG. VER
31.03.2020 Acordo da CECOP da situación de emerxencia sanitaria – DOG. VER

 

Ministerio de Sanidad. Información actualizada sobre o brote. VER

13-03-2020 Xestión de residuos de persoas illadas por coronavirus. VER 14-03-2020 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19. VER

15.03.2020 Ministerio Interior para Forzas e Corpos de Seguridade – INSTRUCIÓNS. VER

15-03-2020 Suspensión de los términos e interrupción de los plazos de los procedimientos administrativos en curso. VER 15.03.2020 Medidas Institucións Penitenciarias – BOE. VER

15.03.2020 Protección Civil – BOE. VER
15.03.2020 Medidas para facilitar o transporte – BOE. VER

15.03.2020 Transporte público autonómico e local – BOE. VER

15.03.2020 Medidas en materia de recursos humáns e medios – BOE. VER

15-03-2020 Suspensión dos termos e interrupción dos plazos dos procedementos adminsitrativos en curso. VER

15.03.2020 Obriga declaración material sanitario – BOE . VER

15.03.2020 Remisión de información ao Ministerio de Sanidade – BOE. VER
16.03.2020 Interrupción procedementos administrativos .- INSTRUCIÓNS. VER
17.03.2020 Procedemento limpeza viaria – INSTRUCIÓNS. VER
17.03.2020 Virucidas TP2 ambiental – LISTADO. VER
18.03.2020 Medidas para o impacto económico e social – BOE. VER
18.03.2020 Recomendacións actuación do SAF. VER

18-03-2020 Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19. VER

18.03.2020 Atención persoas sen fogar. VER

19-03-2020 Estado de alarma. Medidas crise sanitaria COVID-19. VER

19.03.2020 Aclaración RDL 8_2020 prórroga contratos menores. VER 19.03.2020 Aloxamentos turísticos -BOE. VER

19.03.2020 Sector transporte na estrada e aéreo -BOE. VER

20.03.2020 Transporte polas estradas – BOE. VER

20.03.2020 Criterios circulación de persoas – BOE. VER

21.03.2020 Medidas nas residencias de maiores e centros sociosanitarios – BOE. VER

22.03.2020 Orden SND/271/2020 sobre residuos urbáns – BOE. VER

22.03.2020 Orden SND/272/2020 sobre licencia de enterramento e destino final dos cadáveres – BOE. VER

24.03.2020 Redución servizosde transporte de viaxeiros – BOE. VER

24.03.2020 Centros de servizos sociais de carácter residencial – BOE. VER

25.03.2020 Flexibilización contratación atención á dependencia – BOE. VER

25.03.2020 Aloxamentos turísticos esenciais – BOE. VER

27.03.2020 Adquisición e distribución de mascarillas para o sector do transporte. VER

28.03.2020 Medidas excepcionais en recursos humáns nos servizos sociais . BOE. VER

29-03-2020 REAL DECRETO-LEY polo que regulase un permiso retribuido recuperable para os traballadores das empresas no esenciais. VER

30-03-2020 Listaxe de actividades esenciais. VER

30.03.2020 Orde medidas excepcionais velorios e cerimonias fúnebres. VER

30.03.2020 Declaración responsable para traxecto entre residencia e traballo – BOE. VER

30.03.2020 Redución servizos de transporte de viaxeiros- BOE. VER

01.03.2020 MODIFICACIÓN Servizos esenciais aloxamientos turísticos – BOE. VER

01.04.2020 Medidas de proteción e asistencia a vítimas de violencia de xénero – BOE. VER

01.04.2020 Servizos esenciais – centros, servizos e establecementos sanitarios – BOE. VER

01.04.2020 Medidas urxentes no ámbito social e económico – BOE. VER