Loading...
Urbanismo 2017-12-18T13:15:20+00:00

DATOS DE CONTACTO

Praza de Galicia 1, 15300 Betanzos, A Coruña
+34 981 776 526
Lu,Ma,Me,Xo,Ve 9:00 am – 2:00 pm

URBANISMO E CATASTRO

Punto de Información Catastral, Oficina Municipal de Rehabilitación e Planeamento Urbanístico.

Contacto

INFRAESTRUCTURAS E CONTRATACIÓN

Redacción de proxectos, contratación de obras, servizos e subministros; e xestións do Perfil do Contratante.

Contacto

OFICINA DE REHABILITACIÓN

Rehabilitación do patrimonio construído e a mellora da calidade das condicións de vida da cidadanía.

Contacto

OFICINA DE REHABILITACIÓN

A Oficina Municipal de Rehabilitación ten encomendadas funcións de ente xestor para o mantemento dun portelo único de información e xestión do Plan de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012 e doutras actuacións das políticas de vivenda, de instrumento técnico de asesoramento e incentivo das actuacións nas áreas de rehabilitación e programas de erradicación do chabolismo, así como de divulgación das axudas estatais e autonómicas establecidas no Real Decreto 2066/2008, no Decreto 402/2009 e no Decreto 44/2011, do 10 de marzo, polo que se regulan as axudas autonómicas para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios no ámbito rural, histórico e dos camiños de Santiago.

A encomenda de xestión inclúe as tramitacións precisas de tipo técnico referidas ás solicitudes do Decreto 44/2011, do 10 de marzo, así como ás de tipo técnico relacionadas ás vivendas acollidas ou que se incorporarán ao Programa Aluga dentro do ámbito municipal.

Os obxectivos pretendidos consisten en favorecer a rehabilitación do patrimonio construído e a mellora da calidade das condicións de vida da cidadanía baixo criterios ambientais de sustentabilidade, aforro enerxético e respecto da calidade e do patrimonio arquitectónico e territorial. Para isto as actuacións protexidas contemplan:

 • Actuacións nas Áreas de Rehabilitación Integral (ARI/ARCH) que comprenden a mellora de tecidos residenciais no medio urbano e rural, e recuperar funcionalmente conxuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados e municipios rurais que precisen a rehabilitación dos seus edificios e vivendas, a superación de situacións de infravivenda e de intervencións de urbanización ou reurbanización dos seus espazos públicos, de acordo aos criterios previstos no Plan de Vivenda 2009-2012. (ARCH Betanzos e barrios da Magdalena e Nosa Señora dos Remedios e ARI dos Camiños de Santiago).
 • Actuacións de remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos camiños de Santiago (Decreto 44/2011).
 • Outras actuacións relacionadas co desenvolvemento do Plan de Vivenda (Programa Renove).

As actuacións protexibles inclúen actuacións en elementos comúns ou privativos da vivenda, encamiñados á mellora na envolvente térmica, elementos singulares, carpintaría exterior, instalacións en xeral, mellora de materiais e condicións construtivas, remates de fachada e supresión de elementos engadidos, con especial atención á posta en valor do patrimonio cultural da cidade histórica e a paisaxe do seu entorno.

Todas as actuacións deben axustarse ao Plan Especial de Protección e Ordenación vixente, así como ás Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal e contar coas respectivas licenzas municipais de obra.

Asesoramento e información ao público con carácter xeral sobre as actuacións comprendidas no Plan de Vivenda 2009-2012, no Decreto 402/2009 e no Decreto 44/2011.

Dentro das zonas incluídas no Plan Especial de Protección e Ordenación do Casco Histórico de Betanzos a Oficina realiza:

 • Xestión administrativa e técnica dos expedientes de axudas á rehabilitación correspondentes a este ámbito para as actuacións comprendidas no Plan de Vivenda 2009-2012 e no Decreto 402/2009.
 • Coordinación das actuacións promovidas por outros organismos públicos.
 • Realización de estudos e proxectos específicos relativos ao patrimonio cultural da cidade histórica.
 • Difusión e posta en valor do patrimonio cultural.
 • Realización de visitas técnicas necesarias nas actuacións de rehabilitación con axudas autonómicas ou estatais, así como as correspondentes ao Programa Aluga.

Na resto do Concello de Betanzos a Oficina realiza funcións de:

 • Tramitación de expedientes e seguimento técnico das obras do Plan de Vivenda e doutras actuacións das políticas de vivenda, debendo respectar a normativa reguladora de aplicación.
 • Realización de visitas técnicas necesarias nas actuacións de rehabilitación con axudas autonómicas ou estatais, así como as correspondentes ao Programa Aluga.
 • Real Decreto 233/2013, do 5 de abril, polo que se regula o Plan Estatal de fomento do alugueiro de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016.
 • Real Decreto 637/2016, do 9 de dicembro, polo que se prorroga o Plan Estatal de fomento do alugueiro de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016 regulado por el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril.
  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11737
 • ORDE do 23 de xuño de 2017 pola que se procede a abrir o prazo para solicitar a participación na prórroga do programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016, e se establecen as súas bases reguladoras e as das axudas autonómicas previstas para este programa.
  https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170630/AnuncioG0423-230617-0001_gl.html

Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Betanzos

Dirección: praza da Constitución, n.º 1, C.P. 15300

Persoal:

 • arquitecta
 • delineante

Datos de contacto:

Servizo municipal de Arqueoloxía

Actuacións arqueolóxicas municipais e informes do Casco Histórico e zonas de afección patrimonial (Camiño de Santiago, castros, entornos igrexas, …)

Persoal:

 • -arqueóloga
 • delineante (oficina rehabilitación)

Datos de contacto

 • Teléfono: 981 773 690
 • Fax: 981 776 529

Máis información na seguinte dirección: Instituto Galelo da Vivenda e Solo

PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL

Os Puntos de Información Catastral son oficinas autorizadas pola Dirección Xeral do Catastro en distintas Organizacións Públicas e Institucións, fundamentalmente en Concellos, onde os cidadáns poden acceder á información catastral. De acordo co Convenio subscrito coa Dirección Xeral do Catastro, o Concello de Betanzos ofrece á cidadanía este servizo nas oficinas municipais.

Servizos ofertados:

 • Información de carácter xeral e particular de inmobles.
 • Asesoramento sobre obrigacións co Catastro.
 • Notificación por comparecencia en procedementos catastrais.
 • Servizo de consulta libre e certificación de datos catastrais non protexidos e de cartografía dixital.
 • Servizo de consulta e certificación electrónica para os titulares catastrais de datos catastrais protexidos, relativo aos inmobles da súa titularidade.
 • Servizo de certificación negativa de bens inmobles ou da circunstancia de non figurar como titular catastral, relativa ao propio solicitante.

Tratándose de datos catastrais protexidos, a normativa sobre os Puntos de Información Catastral unicamente permite o acceso a estes servizos a quen figura inscrito no Catastro como titular catastral, o seu representante ou persoa autorizada por el. Por tanto, a falta de coincidencia entre o NIF de quen figure como titular catastral e o do solicitante, actúe por si ou por representación, determina que non poida ser atendida a solicitude, sendo nestes casos precisa a intervención da Xerencia do Catastro, á que o interesado debe desprazarse ou ben dirixir un escrito describindo a situación particular que impide o acceso aos datos catastrais protexidos e solicitando a corrección dos datos que se consideren erróneos. Tampouco poderán atenderse no Punto de Información Catastral as solicitudes de quen se ampare nalgún dos supostos de interese lexítimo e directo establecidos no artigo 53 do Texto Refundido da Lei do Catastro Inmobiliario.

Nos supostos en que se actúe como representante ou autorizado do titular catastral deberase achegar a correspondente documentación acreditativa:

Dirección:

(P.I.C.) Praza de Galicia, 1, 15300 Betanzos

Horario atención ao público:

 • Persoal administrativo: de 8:00 a 14:00 horas e de luns a venres
 • Arquitecta municipal: Mércores e venres de 09.30-13.30
 • Arquitecta técnica municipal: Martes e xoves de 09.30-13.30

Datos contacto:

 • Teléfono: 981 776 528
 • Fax: 981776529