Loading...
ORDENANZAS E REGULAMENTOS
   Taxas e Impostos
Ordenanza municipal de tramitación de actividades
Descargar
Ordenanza fiscal nº 1. - General de tributos y de precios públicos
Descargar
Ordenanza fiscal nº 2. - Reguladora da taxa por expedición e tramitación de documentos.
Descargar
Ordenanza fiscal nº 3. - Reguladora da taxa polos servicios do cemiterio municipal.
Descargar
Ordenanza fiscal nº 4. - Reguladora da taxa polo outorgamento de licenzas de apertura de establecementos
Descargar
Ordenanza fiscal nº 6. - Reguladora da taxa polo outorgamento de licenzas urbanísticas.
Descargar
Ordenanza fiscal nº 7. - Reguladora da taxa por prestación de servizos nos mercados municipais.
Descargar
Ordenanza fiscal nº 8. - Reguladora da taxa pola ocupación do solo, voo e subsolo das vías públicas e outros terreos de dominio público local
Descargar
Ordenanza fiscal nº 9. - Reguladora da taxa por ocupación de terreo de uso público por mesas e cadeiras,tribunas, estrados e outros elementos análogos con finalidade lucrativa.
Descargar
Ordenanza fiscal nº 10. - Reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con quioscos
Descargar
Ordenanza fiscal nº 11. - Reguladora da taxa pola apertura de gabias, prospeccións e calas en terreos de uso público, así como as remexeduras de pavimentos ou beirarrúas na vía pública.
Descargar
Ordenanza fiscal nº 12. - Reguladora da taxa por ocupación de terrenos dfe uso público local con mercadorías, materias de construcción, refugallos,valos e instalacións análogas.
Descargar
Ordenanza fiscal nº 13. - Reguladora da taxa por entrada de vehículos dende a vía pública aos edificios, locais e solares e das reservas de vía pública para aparcadoiro, cargamento, descargamento e outras actividades en interese particular.
Descargar
Ordenanza fiscal nº 14. - Reguladora da taxa pola prestación de servizos nos museos e outras instalacións culturais do concello.
Descargar
Ordenanza fiscal nº 15. - Reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con postos, barracas, casetas de venda, espectáculos, atraccións ou recreo, así como industrias de rúa e ambulantes
Descargar
Ordenanza fiscal nº 21. - Reguladora da taxa polaprestación de servizos nas instalacións deportivas municipais.
Descargar
Ordenanza fiscal nº 24. - Reguladora de contribucións especiais
Descargar
Ordenanza fiscal nº 26. - Reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica
Descargar
Ordenanza fiscal nº 27. - Reguladora do Imposto sobre o Incremento do Valor dos Terreos de Natureza
Descargar
Ordenanza fiscal nº 28. - Reguladora do imposto sobre construccións, instalacións e obras
Descargar
Ordenanza fiscal nº 29. - Reguladora do imposto sobre actividades económicas (IAE)
Descargar
Ordenanza fiscal nº 31. - Reguladora da taxa por servizos especiais motivados por transportes
Descargar
Ordenanza fiscal nº 32. - Reguladora da taxa polos servizos asociados á celebración de matrimonios civis nas dependencias municipais.
Descargar
Ordenanza fiscal nº 34. - Reguladora da taxa por aproveitamentos especiais do dominio público local a favor de de empresas explotadoras de servizos de suministros de interese xeral
Descargar
Ordenanza fiscal nº 35. - Reguladora da taxa por aproveitamentos especiais da vía pública
Descargar
Odenanza fiscal nº 25 Anuncio de aprobación definitiva ordenanza fiscal IBI
Descargar
Ordenanza fiscal nº 5. Anuncio aprobación definitiva modificación ordenanza fiscal autotaxis
Descargar
Ordenanza fiscal 17, reguladora da taxa por retirada e custodia de vehículos
Descargar
Descargar
Descargar
  • ÚLTIMAS PUBLICACIÓNS

Última Actualización

File Date
1.27 de setembro de 201818-10-2018
2.13 de setembro de 201818-10-2018
3.Setembro17-10-2018
4.Agosto17-10-2018
5.23 de agosto de 201809-10-2018