Sesión ordinaria do pleno da corporación do 29-05-2018