Sesión ordinaria do pleno da corporación do 17-12-2018